Privacy Beleid

PRIVACYBELEID

Cakes.by_gra, gevestigd aan de Ghijseland 30 te Rhoon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cakes.by_gra
Ghijseland 30 3161VD Rhoon
0623769146

G.M Macintosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Cakes.by_gra. Hij/zij is te bereiken via info@cakesbygra.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cakes.by_gra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Geslacht– Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres– IP-adres– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch– Gegevens over jouw activiteiten op onze website– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cakes.by_gra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:– ras– .Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Cakesbygra.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Noodzaak verwerking

Cakes.by_gra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Het afhandelen van jouw betaling/bestelling– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij je af te leveren– Cakes.by_gra analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.– Cakes.by_gra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cakes.by_gra neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cakes.by_gra) tussen zit.

Bewaartermijn

Cakes.by_gra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verwerking door derden

Cakes.by_gra verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cakes.by_gra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Cakes.by_gra maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je bezoek aan een website worden meegestuurd om je gebruikerservaringen efficiënter te maken. Wij slaan de functionele cookies op zodat de website er goed uit ziet zodat je deze makkelijk kunt gebruiken.

Verder vragen we bij het eerste bezoek aan onze website of we ook tracking cookies mogen gebruiken. We gebruiken onze tracking cookies om advertenties te laten zien op andere websites en social media. Deze cookies gebruiken we zodat we je die lekkere taart kunnen laten zien in plaats van die taart die je niet zo lekker vind.

Website

Door de website te gebruiken stem je in met de disclaimer. Cakes.by_gra behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Cakes.by_gra aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Cakes.by_gra voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Inzage gegevens, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cakes.by_gra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cakesbygra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Beveiliging Persoonsgegevens

Cakes.by_gra neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De beveiligingsmaatregelen die we onder meer hebben genomen vertellen we je hier:

 • Je wachtwoord wordt niet opgeslagen en kunnen we alleen controleren bij het inloggen
 • Het internetverkeer van en naar de website is versleuteld
 • Digitale communicatie met partners, zoals bezorgers, is versleuteld
 • Er staan virusscanners op werkstations en servers geïnstalleerd
 • Klant- en bezorggegevens worden via e-mail naar de klant bevestigd. Als de ontvangende mailserver versleuteling ondersteund wordt hier automatisch gebruik van gemaakt
 • Alle persoonlijke data is opgeslagen in afgesloten ruimtes waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben
 • Fysieke toegang tot het gebouw is afgesloten.
 • Medewerkers hebben digitaal alleen toegang tot gegevens waartoe ze zijn geautoriseerd
 • De datacenters staan in Europa en zijn ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een Europese norm voor informatiebeveiliging

Rechten van betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevens wissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met Cakes.by_gra .
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Cakes.by_gra, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Cakes.by_gra over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Cakes.by_gra staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.